Сайтът е посветен на анализа на финансовото състояние на дадено предприятие , чието значение е да оценява и прогнозира финансовото състояние на търговската организация според финансовите (счетоводните) отчети.

Не по-малко важен и интересен е оперативният анализ , който ви позволява да определите какво ще се случи с финансовите резултати, ако промените обема на производството. Оперативният анализ е анализ на резултатите на предприятието въз основа на съотношението между производствените обеми, печалбата и разходите, което позволява да се определи връзката между разходите и приходите за различните обеми на производство.

Не забравяйте инвестиционния анализ, тъй като важна част от всеки бизнес план при оценката на ефективността на инвестициите е финансовият анализ на инвестиционния проект и приемането на подходящи решения, базирани на анализа. Инвестициите или инвестициите в най-общ смисъл означават временно отказ от страна на икономическа единица да консумира ресурси (капитал) на свое разположение и да използва тези ресурси, за да увеличи благосъстоянието си в бъдеще. Най-опростеният пример за инвестиция е разходът на средства за придобиване на имоти, характеризиращ се с значително по-ниска ликвидност - оборудване, недвижимо имущество, финансови или други нетекущи активи.

Ефективност на вътрешния контрол: проблеми и критерии за оценка
Организацията на системата за вътрешен контрол става все по-актуална всяка година поради процесите на трансформация в икономиката, тъй като вътрешният контрол наистина е най-ефективният инструмент за идентифициране на възможностите за повишаване на ефективността на дейностите, тя се формира от субекта самостоятелно в рамките на темата и позволява получаването на необходимата информация за постигането на целите И решаване на проблемите, пред които е изправено предприятието, по най-ефективния начин.
Прочетете повече
Изграждане и функциониране на системата за управление на счетоводството в предприятията за обществено хранене
В статията се разглеждат особеностите на изграждането и функционирането на системата за управление на счетоводството в предприятията за обществено хранене.
Прочетете повече
Системата от индикатори за нефинансова отчетност за оценка на инвестиционната привлекателност на компаниите
Представен е авторският подход към формирането на система от индикатори, чието оповестяване в нефинансовите отчети ще позволи използването им при оценката на инвестиционната привлекателност на компаниите.
Прочетете повече
Коефициенти на ликвидност
Индикаторите за ликвидност характеризират текущата платежоспособност на предприятието, т.е. Неговата способност да се приспособява своевременно към всички възникващи краткосрочни задължения. Показателите за ликвидност и следователно за платежоспособността на предприятието зависят от съотношението на отделните елементи на текущите активи и краткосрочните задължения.
Прочетете повече
Анализ на ликвидността на баланса на предприятието
Необходимостта от провеждане на анализ на ликвидния баланс обикновено се извършва при оценката на кредитоспособността на дадена организация, т.е. Способността на предприятието своевременно и напълно да урежда задълженията си. Да разгледаме подробно анализа на ликвидността в баланса на дружеството.
Прочетете повече
Коефициенти на финансова стабилност
Най-честият и често срещан вид анализ на финансовата стабилност на едно предприятие е анализът на нивото на финансовата стабилност, използвайки относителни показатели. Обмислете изчисляването на коефициентите, които характеризират финансовата стабилност на предприятието.
Прочетете повече
Пример за анализ на показателите за рентабилност на предприятието
В примера се прави анализ на показателите за рентабилността на компанията
Прочетете повече
Пример за анализ на оборота на вземанията и дължимите сметки
Приходните и платими сметки са част от паричните отношения на предприятието, тяхната стойност значително влияе върху формирането на пазарната стойност на предприятието. Резултатите от анализа на оборота на вземанията и задълженията са важни за ръководителите и собствениците на предприятието, за да се подобри ефективността на управлението на бизнеса, преструктурирането на предприятието (ликвидация, сливане, придобиване, отчуждаване и т.н.).
Прочетете повече
Примери за анализ на бизнес активността
Анализът на стопанската дейност има за цел да анализира резултатите и ефективността на оперативната дейност на дружеството. Бизнес дейността на организацията е показател, който ни позволява да характеризираме жизнеспособността на оценената организация, както и да оценим нейната конкурентоспособност.
Прочетете повече
статии
Анализ на маргиналната печалба
4/4/2017 в 12:37 PM Показвания на обяви: 1516 0 коментара
Основната роля при оправдаването на управленските решения играе анализът на маргиналната печалба на предприятието. Методологията му се основава на изследването на връзката между трите групи основни икономически показатели - обемът на производството, разходите и печалбите - и прогнозиране на стойността на всеки от тези показатели при дадена стойност на другите.
Прочетете повече
Анализ на динамиката на състава и структурата на активите на предприятието
11/04/2017 в 10:36 часа Показвания на обяви: 2231 0 коментара
Анализът на динамиката на състава и структурата на собствеността на предприятието дава възможност да се установи размера на абсолютното и относителното увеличение или намаляване на общите активи на предприятието и неговите индивидуални видове. Увеличаването (намаляването) на актива показва разширяването (стесняване) на дейностите на организацията.
Прочетете повече
Анализ на финансовата стабилност на предприятието
04/06/2017 в 14:33 часа Показвания на обяви: 2922 0 коментара
Финансовата стабилност е една от основните финансови и икономически характеристики на предприятието. Колкото е по-висока финансовата стабилност на организацията, толкова повече тя е независима от внезапните промени в пазарните условия. Да разгледаме основните методи за анализ на финансовата стабилност на предприятието.
Прочетете повече
Анализ и оценка на ликвидността и платежоспособността
04.03.2017 в 14:49 часа Показвания на обяви: 2146 0 коментара
Платежоспособността е една от най-важните характеристики на едно предприятие. Анализът и оценката на платежоспособността и ликвидността ви позволяват да проучите и оцените сигурността на предприятието и неговите структурни дивизии със свои собствени циркулиращи активи като цяло, както и в отделни единици.
Прочетете повече

файлове
Анализ на финансовото състояние на едно предприятие в Excel
01/22/2010 12:33 Показвания на обяви: 55268 Брой коментари: 14
Програмата Ви позволява да изчислявате най-важните показатели за финансовото състояние и икономическите дейности, като използвате стандартни методи, изграждате графики и диаграми и ги отпечатвате прекрасно.
Прочетете повече
Изчисляване на цената на един машинен час в Excel
22.03.2010 в 13:19 Показвания на обяви: 91151 Брой коментари: 29
Универсалното изчисление на цената на машинния час за автомобил и камион в архива, с изключение на самия пример за изчисление, има методически материали, които служат като основание за изчисляване на разходите за използване на моторни превозни средства.
Прочетете повече
Анализ на паричните потоци. Образователно-методичен комплекс
04/06/2010 в 21:38 часа Общо показвания на посетителите: 21353 0 коментара
В анализа на ръчния паричен поток са представени съвременни методически подходи към анализа на паричните потоци на организациите и възможностите за тяхното практическо приложение при разработването на управленски решения от икономическите дейности на организациите в условията на пазарна икономика.
Прочетете повече
Гаврилова АН, Попов АА Семинар на тема "Финансови предприятия"
03/28/2010 в 22:48 часа Показвания на обяви: 10720 0 коментара
Практическата работа включва методически инструкции за изпълнение на задачи, примери за решаване на проблеми с обяснения, практически задачи по предметите на академичната дисциплина "Финанси на предприятия (организации)".
Прочетете повече
Калкулатор за оценка на финансовото състояние на едно предприятие в Excel
15.11.2010 г. в 19:12 часа Показвания на обяви: 30191 Брой коментари: 6
Програмата е създадена от стандартни инструменти на Excel, което осигурява висока надеждност при работа. Не е необходима специална инсталация. Програмата позволява не само бързо да се оцени "цялостното ниво на благосъстояние" на предприятието и неговите перспективи.
Прочетете повече
Пример за факторен анализ на печалбата от продажби
Печалбата за всяка организация е основният резултат от работата, поради което анализът на факторите, влияещи върху нейното формиране, е една от основните задачи на анализатора.
Прочетете повече
Анализ на ликвидността на баланса на предприятието
Необходимостта от провеждане на анализ на ликвидния баланс обикновено се извършва при оценката на кредитоспособността на дадена организация, т.е. Способността на предприятието своевременно и напълно да урежда задълженията си. Да разгледаме подробно анализа на ликвидността в баланса на дружеството.
Прочетете повече
Изчисляване на точката на изравняване в Excel
Равновесната точка определя как обемът на продажбите трябва да бъде, за да може предприятието да работи без равновесие, може да покрие всички разходи без печалба. По-долу са малки таблици в Excel за определяне на прага на печалбата
Прочетете повече
Как да анализираме финансовата и икономическата дейност на организацията?
За да се оцени финансовата стабилност, както и платежоспособността и ефективността на производството, се извършва анализ на финансовата и икономическата дейност на организацията. Какво включва тази работа? Какви изводи могат да се направят от резултатите? Сред анализаторите няма консенсус относно състава, класификацията и дори имената на коефициентите. Отговорите на тези въпроси ще бъдат търсени преди всичко в Методологическите препоръки, одобрени от Goskomstat за анализ на финансовите и икономическите дейности на организациите (одобрени от Държавния комитет по статистика на Русия на 28 ноември 2002 г.).
Прочетете повече
Оценка на инвестиционната привлекателност на предприятието
Представената статия е посветена на въпроси, свързани с оценката на инвестиционната привлекателност на предприятието. Разглеждат се методите за привличане на инвестиции от предприятието, анализират се факторите, влияещи върху инвестиционната атрактивност и начините за получаване на необходимата за анализа информация.
Прочетете повече
Ключови въпроси за метода на експресен анализ на финансовото състояние на предприятието
В процеса на управление на текущите дейности на малките и средни предприятия, бързият анализ е от съществено значение за бързото и своевременно получаване на основната информация, необходима за оперативното управление. В статията се разглеждат ключовите въпроси от методологията на експресивния анализ на финансовото състояние на предприятието, се посочва последователността на анализа, се посочва информационната база на изследването.
Прочетете повече
Примери за финансов анализ на предприятието
Тук можете да намерите и изтеглите примери за финансов анализ на финансовото предприятие.
Прочетете повече
Пример за оценка на състоянието на източниците на формиране на материални запаси при анализа на финансовата стабилност
За компаниите, които имат значителен дял от материалните текущи активи в активите си, е възможно да се приложи методологията за оценка на достатъчността на източниците за финансиране за формиране на материален оборотен капитал.
Прочетете повече
Пример за анализ на ликвидността на баланса
В този член се разглежда пример за оценка на ликвидността на баланса, като се използва примерът на OAO KKK (наименованието на дружеството и цифрите са произволни)
Прочетете повече