» Файлы » Начало » Файлове » » Примери

Пример за изграждане на баланс

Балансивата графика е вид диаграма, чиято основна цел е да покаже съотношението между показателите на финансовите отчети, по-специално баланса (формуляр номер 1) и отчета за финансовите резултати (формуляр номер 2).

Балансовата графика представлява диаграма, състояща се от шест колони (представляващи части от финансовите отчети), в които пропорцията на индикатора се въвежда в балансовата валута, вертикалната скала на диаграмата е процентната скала от възходящ ред отгоре надолу. Последователността на статиите във всяка колона е дадена в таблицата.

колона Име на индикатора код
Колона А - Структура на секциите активи I. ДЪЛГО ТЕКУЩИ АКТИВИ A1
II. ТЕКУЩИ АКТИВИ A2
Колона Б - Структура на подраздели на баланса на активите Нематериални активи B1
Резултати от научноизследователска и развойна дейност B2
Нематериални средства за търсене B3
Материални активи за търсене B4
Дълготрайни активи B5
Печеливши инвестиции в материални активи B6
Финансови инвестиции B7
Отсрочени данъчни активи B8
Други нетекущи активи B9
наличност B10
Данък добавена стойност за закупени ценности B11
Приемаеми сметки B12
Финансови инвестиции (без парични еквиваленти) B13
Пари и парични еквиваленти B14
Други текущи активи B15
Колона Б - Структурата на членовете на подраздел "Резерви" Суровини и материали B1
Животни при отглеждане B2
Разходи непълна продукция B3
Завършени стоки и стоки за препродажба B4
друг B5
Колона Г - Структура на приходите Печалба (загуба) от продажби G1
Разходи за продажби, включително разходи за продажби и управление G2
Колона Г - Структура на раздела "Краткосрочни задължения" Заетите средства D1
Платими сметки D2
Отсрочени приходи D3
Очаквани задължения D4
Други пасиви D5
Колона Д - Структура на пасивите III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ E1
IV. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ E2
V. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ E3

По принцип балансовите графики се основават на данни в началото и в края на анализирания период.

Също така в балансовите графики могат да се нанасят абсолютни стойности, в този случай се използва паричната скала.

(33.5Kb) , загрузок: 381 Изтегляне от сървъра (33.5Kb), изтегляния: 381
етикети: Графичен метод , баланс
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 0
въплъщение