» Статьи » Финансовый анализ » Экспресс-анализ финансового состояния Начало » Статии » Финансов анализ » Експресен финансов анализ

Експресен анализ на финансовата и икономическата дейност на предприятието

Особеността на изричния анализ на финансовата и икономическата дейност на предприятието е, че той се прилага с ограничена основна информация и в тесни времеви рамки. Независимо от факта, че всеки финансов отчет е предмет на определени ограничения, при отворен достъп най-често се предлагат данните, съдържащи се във формуляр № 1 (баланс) и формуляр № 2 (отчет за финансовите резултати).

При бързия анализ на финансовата и икономическата дейност на предприятието могат да се разграничат следните етапи:

1 етап. Определяне на целта на анализа. Този етап е най-важният, защото дълбочината на изчисленията зависи от целта на изричния анализ.

2 етапа. Визуален анализ. На този етап се определят проблемни позиции на финансовите отчети, които в бъдеще трябва да получат най-голямо внимание.

Етап 3. Изчисляване на показатели, което включва:

  • Хоризонтален анализ - сравнение на всяка статия с предходния период. При необходимост се извършва по някои статии;
  • Вертикален анализ или структурен анализ. Вертикален анализ - определяне на структурата на финансовите показатели с определяне на въздействието на всяка статия върху резултата. Особено внимание се отделя на проблематичните проблеми, идентифицирани на втория етап;
  • Изчисляване на необходимите коефициенти.

Да помислим да извършим изричния анализ на финансовата и икономическата дейност на предприятието на пример за условното предприятие.

Определяне на целта на експресен анализ и визуален анализ на финансовите отчети

Целта на изричния анализ е да се определи колко големи са рисковете от сътрудничество с това дружество при продажбата на стоки с отложено плащане. За да направим това, на първо място ще изготвим аналитичен баланс въз основа на финансовите отчети на условното дружество.

Таблица 1. Данни за вертикалния и хоризонталния анализ на баланса
01.01.2013 В% в баланса 31.12.2013 г. В% в баланса хоризонтален
Анализът
Хиляди рубли. %
АСЕТ
Нетекущи активи
Нематериални активи 0,0% 0,0% 0
Резултати от изследване и развитие 0,0% 0,0% 0
Дълготрайни активи 6 100 0,9% 5 230 0,7% -870 85,7%
Печеливши инвестиции в материални активи 0,0% 0,0% 0
Финансови инвестиции 0,0% 0,0% 0
Отсрочени данъчни активи 0,0% 0,0% 0
Други нетекущи активи 87 0,0% 87 0,0% 0 100.0%
Общо за раздел I 6187 0,9% 5 317 0,7% -870 85,9%
Текущи активи
наличност 374 445 54,3% 392 120 53,9% 17675 104.7%
Данък добавена стойност върху закупените ценности 16 580 2,4% 17044 2,3% 464 102.8%
Приемаеми сметки 280403 40,7% 307 718 42,3% 27 315 109.7%
Финансови инвестиции 0,0% 0,0% 0
Парични активи 10700 1,6% 5544 0.8% -5 156 51,8%
Други текущи активи 1 415 0.2% 0,0% -1 415 0,0%
Общо за раздел II 683 543 99,1% 722 426 99,3% 38 883 105.7%
БАЛАНС 689730 100.0% 727 743 100.0% 38013 105.5%
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Капитал и резерви
Оторизиран капитал (акционерен капитал, задължителен фонд, вноски на съдружници) 10 0,0% 10 0,0% 0 100.0%
Собствени акции, изкупени от акционерите 0,0% 0,0% 0
Преоценка на нетекущи активи 0,0% 0,0% 0
Допълнителен капитал (без преоценка) 0,0% 0,0% 0
Резервен капитал 0,0% 0,0% 0
Неразпределена печалба (непокрита загуба) 20 480 3,0% 32950 4,5% 12 470 160.9%
Общо за раздел III 20490 3,0% 32 960 4,5% 12 470 160.9%
Дългосрочни задължения
Заетите средства 38000 5,5% 45000 6,2% 7000 118.4%
Отсрочени данъчни пасиви 0,0% 0,0% 0
Провизии за условни задължения 0,0% 0,0% 0
Други пасиви 0,0% 0,0% 0
Общо за раздел IV 38000 5,5% 45000 6,2% 7000 118.4%
Краткосрочни задължения
Заетите средства 0,0% 0,0% 0
Плащаеми сметки, включително: 629 738 91,3% 649 696 89,3% 19 958 103.2%
Доставчици и изпълнители 626 400 90,8% 642 532 88,3% 16 132 102.6%
задлъжнялост на персонала на организацията 700 0.1% 1 200 0.2% 500 171.4%
Данъчни просрочия 2 638 0.4% 5964 0.8% 3 326 226.1%
Резерви за бъдещи разходи 0,0% 0,0% 0
Други пасиви 1 502 0.2% 87 0,0% -1 415 5,8%
Общо за раздел V 631240 91,5% 649783 89,3% 18 543 102.9%
БАЛАНС 689730 100.0% 727 743 100.0% 38013 105.5%

Таблица 2. Вертикален и хоризонтален анализ на отчета за финансовите резултати
2013 година. В% в баланса 2012 година. В% в баланса хоризонтален
Анализа
Хиляди рубли. %
приход 559876 100.0% 554880 100.0% 4996 100.9%
Разходи за продажби 449820 80,3% 453049 81,6% -3 229 99,3%
Брутна печалба (загуба) 110056 19,7% 101831 18,4% 8 225 108.1%
Търговски разходи 8562 1.5% 9 125 1,6% -563 93,8%
Управленски разходи 38 096 6,8% 32946 5,9% 5150 115.6%
Печалба (загуба) от продажби 63 398 11,3% 59760 10,8% 3 638 106.1%
Приходи от лихви 0,0% 0,0% 0
Платими лихви 4950 0,9% 4 180 0.8% 770 118.4%
Други приходи 0,0% 0,0% 0
Други разходи 0,0% 0,0% 0
Печалба (загуба) преди данъчно облагане 58448 10,4% 55 580 10,0% 2868 105.2%
Нетна печалба (загуба) 46758 8,4% 44 464 8,0% 2 294 105.2%


Секция / статия данни
Увеличаване на числото Намаляване на числения индекс
За годината стойността на статията "Дълготрайни активи" леко намалява. Следователно дружеството не е купувало нови дълготрайни активи и не е продавало старите и намалението е настъпило в резултат на начисляването на амортизацията на дълготрайните активи. Промените в статията "Други нетекущи активи" не се появяват в дружеството.
Текущи активи Материални запаси Големият брой запаси и годишният им ръст могат да показват прекомерно запалване Редовното намаляване на запасите може да означава както спад в бизнес активността, така и недостиг на работен капитал
В раздел II на салдото е необходимо да се обърне внимание на такъв елемент като ДДС върху закупените ценности. Ако размерът на данъка е голям и продължава да се увеличава, тогава е вероятно компанията да има някои причини за намаляване на данъчните плащания. Тези причини могат да бъдат: незадоволителна организация на работния процес, лошо качество на данъчното счетоводство, покупка на завишени цени или от ненадеждни доставчици. Данъчните рискове на такова дружество са високи.
Приемаеми сметки. Тази позиция в баланса е по-добре да се разглежда във връзка с индикатора за приходите от формуляр № 2 Ако ръстът на вземанията е свързан с ръста на продажбите, това означава, че ръстът на приходите се дължи на увеличение на периода за предоставяне на стоков кредит. Ако увеличението се случи на фона на намаление на приходите, то въпреки промяната в кредитната политика до най-доброто за клиента, компанията не успя да запази своите клиенти. Това показва увеличение на операционните рискове Ако намаляването на тази позиция възниква на фона на увеличението на приходите, това означава, че купувачите започват да плащат сметките си по-рано, т.е. има намаление в дните на отлагане или част от стоките се плащат при предсрочно погасяване. Ако постъпленията намалеят, дългът на купувачите също намаля
В състава на вземанията също така могат да бъдат изплатени аванси, свързани със строителството или придобиването на дълготрайни активи (ОС). Това означава, че такива вземания в бъдеще или ще се превърнат в ОС, или в незавършено строителство, а не в брой.
В раздел II най-значимата сума е резервите. Тяхната цена се е увеличила. Необходимо е да се извърши вертикален анализ и да се изчисли съотношението на оборота. Неудеваемият ДДС в края на годината възлизаше на повече от 17 милиона рубли, а в сравнение с предходния период тази сума се увеличи. Заключение: повишени данъчни рискове. Приходните сметки се увеличават на фона на по-ниските приходи. Необходими са допълнителни анализи
Капитал и резерви Оторизиран капитал. По правило промяната по този член се извършва само ако е имало пререгистрация на дружеството или е взето решение за увеличаване на уставния капитал
Неразпределена печалба (непокрита загуба) На този етап от анализа разглеждаме наличието на сумата за тази статия. Ако загубата се отрази, тогава тази статия е класифицирана като проблематична. За по-подробен анализ на данните, представени в баланса, не е достатъчно
Одобреният капитал на анализираната компания не се е променил. Размерът на неразпределената печалба се увеличава, което означава, че капиталът също се увеличава
Кредити и кредити Въз основа на баланса може да се наблюдава наличието на краткосрочни или дългосрочни заеми, динамиката на промените им. За всички заключения относно валидността на привличането на кредитни ресурси и тяхната ефективност на този етап от информацията не е достатъчно
Дългосрочните привлечени средства на анализираната компания се увеличиха
Платими сметки. Ние анализираме по вид дълг Увеличаването на дълга на доставчиците може да означава както забавяне на плащанията, така и съществуване на споразумения за удължаване на сроковете на забава в резултат от запазването на обема на покупките, плащането навреме и наличието на добри взаимоотношения. Увеличаването на дълга на данъчните органи може да покаже увеличаване на данъчния риск на дружеството Намаляването на "кредитора" може да говори както за по-строгата кредитна политика на доставчиците, така и за ранното изпълнение на задълженията за плащане. Намаляването на данъчните просрочия показва както своевременното изпълнение на данъчните задължения, така и по-ниското данъчно облагане, дължащо се на намаляване на стопанската дейност
Разплащателните сметки на анализираното дружество са се увеличили главно поради нарастването на задълженията към доставчиците, както и увеличаването на данъчните задължения. Това се случи на фона на увеличение на запасите. Следователно придобитите резерви са закупени с отложено плащане и срокът на плащане към момента на съставяне на сметките не е дошъл. За по-пълен анализ е необходимо да се разгледа промяната в структурата на задълженията, т.е. да изчисли дела на "кредитора" и да анализира оборота. Това означава, че за по-основателни заключения относно финансовото състояние на дружеството е необходим вертикален анализ и анализ на коефициентите. Другите задължения на предприятието намаляха през анализирания период.

Балансовите данни също ви позволяват да направите предварителна оценка на платежоспособността на дружеството към датата на отчета. За да направим това, сравняваме стойността на краткосрочните пасиви на текущите активи (722,426 - 649,783 = 72,643). Полученият резултат може да се нарече марж на безопасност на дружеството с неговата платежоспособност.

При анализа на отчета за финансовите резултати е по-добре да се пристъпи към хоризонтален и вертикален анализ .

Необходимо е да се обърне внимание на следните точки: ако приходите са се увеличили, тогава растежът на себестойността на продадените стоки (продукти) е нормален. Но ако увеличението на цената на продадените стоки и разходите за управление възникнаха на фона на спад в приходите или неговия инвариант - това трябва да предупреди анализатора.

Ако тази тенденция продължи и в бъдеще, компанията може да има проблеми с ефективността на бизнеса и вследствие на това с платежоспособността. Изчислените данни, както и формата на баланса и отчета за приходите и разходите са представени в таблици 1 и 2.

Ключови фирмени показатели

Промяната в цифровите индикатори както в структурата, така и в темпа на растеж може да бъде описана за всяка статия от представените форми. Но това не е част от задачата за експресен анализ, така че нека да обърнем внимание на най-интересните тенденции.

Така че, нека направим кратки заключения интересни от гледна точка на изричен анализ. Приходите на анализираната компания през 2013 г. спрямо предходната почти не се променят (0.9%). Същевременно нетната печалба се увеличи с 5,2% - това е добър показател. Както може да се види от горните изчисления, цената на продадените стоки е намаляла с 0,7%. Делът на разходите в структурата на приходите също е намалял от 81,6% през 2012 г. До 80.3% през отчетния период. Това позволи на компанията да получи през 2013 г. допълнителни 8225 хил. Рубли брутна печалба.

Следва да се отбележи, че продажбите и разходите за управление на компанията са се увеличили с 10,9%. Техният дял в структурата на приходите нараства от 7.6% на 8.3%. Ако тази тенденция продължи и в бъдеще, тогава компанията се сблъсква с намаляване на ефективността.

Независимо от факта, че предприятието е успяло да запази приходите си на ниво 2012 г., вземанията се увеличават с 9,7%. Това може да означава, че за да се спестят приходите, компанията трябваше да промени кредитната си политика в посока на увеличаване на броя на дните закъснения при плащане на продадените стоки.

Резервите са нараснали с 4.7%, а краткосрочните задължения на дружеството са се увеличили с 2.9%. Въз основа на това може да се заключи, че краткосрочните задължения са източник на увеличение на текущите активи.

Текущите (текущи) активи надвишават текущите (краткосрочните) пасиви с 52,303 хил. Рубли. През 2012 г. И 72643 хиляди рубли. През 2013 г., което ясно показва платежоспособността на компанията.

Оценка на платежоспособността

Както виждате, в структурата на имуществото на компанията има такива статии като данъка върху добавената стойност.

Освен това салдата по тези позиции се увеличават. Представете си, че в определен период от време компанията ще трябва спешно да изплати всичките си задължения към кредиторите и ще бъде принудена да продаде текущите си активи.

Подобна ситуация с "входящия" ДДС: каква е вероятността да бъде представена за възстановяване от бюджета, ако не е била възстановена досега? Може да има два подхода, да ги наречем консервативни и лоялни.

С консервативен подход се препоръчва да не се отчита размерът на "вложения" ДДС при анализиране на платежоспособността и ликвидността на дадено дружество.

При по-лоялен подход размерът на "вложения" ДДС може да се вземе предвид при изчисленията.

Има и разумно обяснение за този подход: възстановяването на ДДС от бюджета е доста дълго (само 90 дни са изразходвани за одит на бюрото за НК) и е свързано с появата на допълнителни данъчни рискове и, което не е изключено, съдебни спорове. Промяната в платежоспособността на дружеството, като се имат предвид горните бележки, е представена в таблица 3.

Таблица 3. Динамика на платежоспособността на дружеството
индикатори Консервативен подход Лоялен подход
2012 година. 2013 година. 2012 година. 2013 година.
Текущи активи 683 543 722 426 683 543 722 426
Минус входящия ДДС 16 580 17044
Текущи активи (TA) 666 963 705 382 683 543 722 426
Текущи пасиви (МО) 631240 649783 631240 649783
Разликата между TA и TA 35 723 55 599 52303 72 643

Както виждаме, както и с първия и втория подход, платежоспособността на дружеството през 2013 г. Много се подобри.

Както показва практиката, няма нужда да се изчисляват коефициентите на ликвидност за експресен анализ. Първо, стойностите на тези коефициенти са най-показателни при изграждането на временна тенденция, а не при провеждането на бърз анализ. На второ място, коефициентите на ликвидност се основават на вече разгледаните взаимоотношения между текущите активи и текущите пасиви. Следователно те ще покажат вече разкритата тенденция.

Оценка на бизнес дейността

Най-интересно при извършването на изричен анализ на финансовата и икономическата дейност на дадено предприятие са коефициентите, характеризиращи стопанската дейност на предприятието, т.е. коефициентите на оборота.

Процедурата за изчисляване на коефициентите и техните стойности са представени в таблица 4.

Таблица 4. Коефициенти на оборота
индикатор Процедура на изчисление 2013 година 2012 година динамика
Оборот на вземанията (ДЗ), времена Приходи / ДМ 1.8 2.0 -0,2
Период на погасяване, дни, дни 360 / оборот на стоки 197,9 181,9 15.9
Оборот на оборота (TOR), пъти Разходи за продадени стоки / TK 1.1 1.2 -0,1
Срок на оборота (период от време в склада) TK, дни 360 / оборот на ТК 313,8 297,5 16.3
Оборот на дължимите сметки (CZ), пъти Разходи за продадени стоки / краткосрочни 0.7 0.7 -0,0
Период на изплащане, дни 360 / оборот на късо съединение 520,0 500,4 19.6
Финансова мощ в дни Период на изплащане за късо съединение - периодът на погасяване на ДЗ - периодът на пребиваване на ТСР в склада 8.3 20.9 -12.7

Както може да се види от представените данни, оборотът на вземанията се е увеличил леко, но периодът за получаване на пари в брой за продадените стоки се е увеличил с 15,9 дни и достига 197,9 дни през 2013 г.

Периодът на запасите в склада в сравнение с миналата година се е увеличил с 16.3 дни и възлиза на 313.8 дни - това може да означава претоварване на склада. Периодът на изплащане на дължими сметки се увеличава с 19,6 дни и възлиза на 520,0 дни през отчетния период.

Въпреки увеличението на периода на плащанията по платими сметки, наличността на финансова мощ е намаляла с 12,7 дни. Освен това тази стойност в компанията е отрицателна. Всичко това свидетелства за неадекватната бизнес дейност на предприятието, високата вероятност за прекъсване на паричните потоци и намаляването на платежоспособността.

Лихвено покритие

В баланса на анализираната организация има дълг по заеми. Следователно при извършване на изричен анализ на финансовите отчети ще бъде излишно да се изчисли коефициентът на покритие на лихвата, който е равен на съотношението на печалбата преди лихвите и данъците към платените лихви.

През 2012 г.. Тази цифра е 14,3 (59760/4180), а през 2013 г. - 12,8 (63398/4950). Това съотношение показва колко пъти оперативната печалба може да бъде намалена, преди компанията да не е в състояние да изпълни задълженията си по обслужването на дълга. Както се вижда от изчисленията, в близко бъдеще трябва да възникнат проблеми за анализираната организация с изплащане на лихва по привлечени средства.

Коефициент на финансова стабилност

Друг показател, който може да представлява интерес, е коефициентът на финансова стабилност. Той характеризира дела на собствените средства в балансовата валута. Стойностите на този коефициент бяха през 2012 г. 3% (20490/689730), през 2013 г. - 4.5% (32960/727 743).

Това съотношение показва коя част от активите се финансира със собствени средства. Това показва достатъчно висока степен на зависимост на дружеството от заемни средства, което е повече от 95%.

Също така струва няколко думи за показателите за рентабилност. В този пример е достатъчно да погледнем нетната печалба на продажбите (нетна печалба / продажби), която беше 8,0% през 2012 г. и 8,4% през 2013 г.

данни

Обобщаваме и формулираме основните критерии, които ни позволяват да предвидим влошаването на делата в компанията и да характеризираме високите рискове от сътрудничество с тази компания:

 • неудовлетворительная структура имущества, в первую очередь текущих активов: тенденция к росту дебиторской задолженности, запасов, периодов оборота дебиторской задолженности и товарных запасов, снижения количества дней платежей по кредиторской задолженности;
 • снижение остатков по счетам денежных средств и запасов. Снижение денежных средств может свидетельствовать о затруднениях с платежами, запасов – о недостатке товаров (продукции), которые могли бы быть проданы (использованы для производства). Это говорит о нехватке оборотных средств;
 • увеличение запасов при замедлении оборачиваемости.

На основании всего этого следует вывод, что работать с данной компанией на условиях отсрочки платежа рискованно.

В заключение добавим, что:

 • любой анализ финансовой отчетности, как экспресс-анализ, так и полный, проводится с определенной целью. То есть перед выполнением какой-то процедуры необходимо четко понимать, для чего это делается и ответы на какие вопросы необходимо получить в результате;
 • нет универсального набора коэффициентов – их существует огромное количество;
 • не нужно анализировать, просчитывать, прощупывать каждую статью – так только потеряем время и получим много бесполезной информации. Основной упор нужно делать на выявленные проблемных статей.

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ( . xls таблицы скачать )

етикети: финансовая отчетность , Пример , экспресс-анализ , финансово-хозяйственный
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 0
въплъщение