» Статьи » Финансовый анализ » Рейтинговые оценки финансово-экономического состояния Начало » Статии » Финансов анализ » Оценки за оценка на финансовото и икономическо състояние

Оценка на рейтинга на финансовото и икономическото състояние на предприятието

Следва да се отбележи, че за разлика от нормативните стойности на показателите от първата група, препоръчани от официалните органи, стандартите на третата и четвъртата групи нямат официален статут и се третират по различен начин в отделни изследвания. По-долу са предложени подходите на автора към оценката на нормативните стойности на показателите за рентабилност и бизнес активност.

Нормативните стойности на показателите за рентабилност могат да се формират в съответствие със следните позиции:

 • Всяка положителна стойност на коефициентите на рентабилност следва да се разглежда като положителен момент в икономическото развитие на предприятието и следователно долната граница на обхвата на нормативните стойности на показателите за рентабилност може да се приеме равна на нула;
 • Средната стойност на показателите за рентабилност за периода 2000-2010 г., която може да бъде оценена като задоволителна за развитието на икономиката на страната, според "Руски статистически годишник"

Въз основа на гореизложеното може да се представи матрицата на нормативните стойности на ликвидността , финансовата стабилност , рентабилността и бизнес резултатите, както е направено в таблицата по-долу.

Нормативни стойности на финансовите и икономически показатели
№ п / п коефициенти формула Нормативни (препоръчителни) стойности
Отличен (5) Добър (4) Задоволително (3) Незадоволително (2)
Коефициенти на ликвидност
1 Коефициент на обща ликвидност Текущи активи / Текущи пасиви > 3.0 2.5 - 3.0 2.0 - 2.5 <2.0
2 Коефициент на текуща ликвидност Текущи активи / Текущи пасиви > 2.0 1.5 - 2.0 1.0 - 1.5 <1.0
3 Краткосрочно съотношение на ликвидност (Парични активи + краткосрочни финансови инвестиции + краткосрочни вземания) / краткосрочни задължения > 1.0 0.7 - 1.0 0,5 - 0,7 <0.5
4 Абсолютно съотношение на ликвидност (Парични активи + краткосрочни финансови инвестиции) / текущи пасиви > 0.3 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 <0.1
Коефициенти на финансова стабилност
1 Съотношение дълг / собствен капитал Кредитен капитал / собствен капитал <0.7 0,7 - 0,9 0.9 - 1.0 > 1.0
2 Коефициент на маневреност на собствения капитал Собствени текущи активи / собствен капитал > 0.5 0.3 - 0.5 0,2 - 0,3 <0,2
3 Коефициент на автономност Капитал / активи > 0.7 0.6 - 0.7 0,5 - 0,6 <0.5
Коефициенти на рентабилност
1 Рентабилността на общите активи по нетна печалба Нетни приходи / Общо активи > 200 0,100 - 0,200 0 до 0.100 <0
2 Рентабилност на нетната стойност от нетната печалба Нетен доход / собствен капитал > 0.250 0,125 - 0,250 0 до 0.125 <0
3 Рентабилност на стоки, строителство или услуги Нетни приходи / приходи > 300 0.150 - 0.300 0 - 150 <0
Коефициенти на стопанска дейност
1 Коефициент на оборот на текущите активи Приходи / Краткосрочни активи > 7.5 5.0 - 7.5 2.5 - 5.0 <2,5
2 Коефициент на възвръщаемост на собствения капитал Приходи / собствен капитал > 4.5 3.0 - 4.5 1.5 - 3.0 <1,5
3 Капиталовата производителност Приходи / Средни годишни разходи за дълготрайни активи > 6.0 4.0 - 6.0 2.0 - 4.0 <2.0

Наличието на матрица от стандарти ни позволява да препоръчаме следната схема за формиране на рейтинг на предприятието ( оценка на финансовото и икономическо състояние ):

 1. Действителната стойност на индивидуалните коефициенти за четирите групи индикатори се определя в съответствие с алгоритмите за изчисление, изложени по-горе;
 2. Изравняват се действителните и нормативните стойности на отделните коефициенти и всеки реален коефициент получава съответната оценка: "отличен", "добър", "задоволителен", "незадоволителен";
 3. Количествената действителна оценка на всяка група от показатели като цяло се посочва като съотношение на сумата от точки към броя на показателите в тази група;
 4. Извършва се количествена оценка на всяка група показатели, като се отчита важността на отделните групи;
 5. Рейтингът на финансовото и икономическото състояние на предприятието (рейтинг на предприятието) се формира като сума от оценките за четирите групи показатели, като се отчита значимостта на всяка група.
Оценка на рейтинга на финансовото и икономическото състояние на предприятието
Номер на групата фактор Значението на групата в цялостния рейтинг Действителна стойност на коефициента. Оценка на коефициенти, топки Оценка на групата показатели, отчитаща важността на групата, резултати
1 2 3 4 5 6 = 3х5
Коефициенти на ликвидност
1 Коефициент на обща ликвидност
Коефициент на текуща ликвидност
Краткосрочно съотношение на ликвидност
Абсолютно съотношение на ликвидност
Средна стойност по групи 0.30
Коефициенти на финансова стабилност
2 Съотношение дълг / собствен капитал
Коефициент на маневреност на собствения капитал
Коефициент на автономност
Средна стойност по групи 0.15
Коефициенти на рентабилност
3 Рентабилността на общите активи по нетна печалба
Рентабилност на нетната стойност от нетната печалба
Рентабилност на стоки, строителство или услуги
Средна стойност по групи 0.40
Коефициенти на стопанска дейност
4 Коефициент на оборот на текущите активи
Коефициент на възвръщаемост на собствения капитал
Капиталовата производителност
Средна стойност по групи 0.15
Рейтинг на компанията 1.00

В тази връзка възниква въпросът за значението на определени групи показатели при формирането на рейтингова оценка.

За разлика от еднаквото значение на всяка от четирите групи, вариантът на тяхното диференцирано значение изглежда предпочитан, което се потвърждава от местната и чуждестранната практика. По този начин, в широко известен петфакторен модел на "Z-Account" на Е. Altman за прогнозиране на вероятността от фалит на предприятия, два фактора от пет са представени от показатели за рентабилност. В съответствие с това, когато се преценява значението на някои групи индикатори като индикативен вариант (колона 3 от таблицата за оценка на рейтингите), може да се приеме,%:

 • Група показатели за ликвидност - 30;
 • Група индикатори за финансова стабилност - 15;
 • Група показатели за рентабилност - 40;
 • Група индикатори за стопанска дейност - 15.

Оценката на рейтинга разкрива болезнените точки в производствената и икономическата дейност на предприятието, определя критериите за изпълнение на обективни управленски решения. Така че, за да се увеличи нивото на бизнес факторите, е необходимо да се обърне внимание в производствената и икономическа дейност на компанията за подобряване на маркетинговата политика, предимно в областта на ценообразуването и формирането на оптимален набор от продадени продукти, което ще увеличи приходите от продажби и съответно бизнес дейността на предприятието.

На материалите на статията: L.Ya. Avrashkov, G.F. Графова по въпроса за формирането на регулаторната рамка за оценка на финансовото и икономическото състояние на предприятието // Одитор, 11/2012

етикети: Оценка , финансово състояние , съотношение
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 0
въплъщение