» Статьи » Финансовый анализ » Анализ ликвидности и платежеспособности Начало » Статии » Финансов анализ » Анализ на ликвидността и платежоспособността

Оценка на риска от дисбаланс в ликвидността на баланса

Както знаем от теорията на финансовия анализ, ликвидността на баланса се определя като степента на покритие на задълженията на компанията с нейните активи, чийто падеж съответства на падежа на пасивите. От това следва, че рискът от небалансирана ликвидност е евентуален неуспех на задълженията на предприятието поради несъответствие на входящите и изходящите потоци от средства по отношение на суми и валути.

Неравновесието в ликвидността на едно предприятие може да възникне под влиянието на няколко групи фактори:

 1. Ликвиден риск, свързан с неравновесие по отношение на сумите и валутата на активите и пасивите;
 2. Риск, свързан с изискването за предсрочно погасяване на кредитните задължения;
 3. Неизпълнение на задълженията за плащане от страна на потребителите за изпратени продукти, предоставени услуги;
 4. Невъзможност да се продаде активът, планиран за продажба в определеното време и на интересна цена;
 5. Грешки в процедурите или оперативни неуспехи в процесите, които гарантират безпроблемното изпълнение на плащанията от предприятието;
 6. Ликвиден риск, свързан с закриването на дружеството от източници на закупена ликвидност, например затваряне на лимита на кредитната линия, отказ да се предостави овърдрафт.

За да се идентифицират горепосочените фактори, е необходимо да се оцени риска от дисбаланс в ликвидността на баланса :

 • Разработване на процедура за анализ на паричните потоци на дружеството чрез активни и пасивни операции и по отношение на срокове, валути и платежни групи;
 • Оценка на вероятността от изискване за предсрочно погасяване на кредитни задължения, взети от предприятието от отделни контрагенти;
 • Оценка и планиране на възстановяването на активи въз основа на кредитна и пазарна оценка на риска, включително големи кредитни рискове (поради невъзвръщаемост на големи кредити на един длъжник или на група свързани длъжници);
 • Оценка и прогнозиране на потенциала на фирмата за получаване на заеми за привличане на закупена ликвидност в зависимост от различни алтернативни сценарии;
 • Оценка на количествените параметри и показатели за състоянието на стоковите и финансовите пазари;
 • Да се ​​разработят мерки за управление на ликвидността в различни алтернативни сценарии.

Общата логика на организацията на процеса на управление на ликвидния риск може да бъде представена, както следва:

Процесс управления риском несбалансированной ликвидности
Фигура 1. Процесът на управление на риска от небалансирана ликвидност

Оценката на риска за небалансирана ликвидност се извършва въз основа на групиране на активите по нивото на ликвидност и пасивите по матуритет, т.е. въз основа на анализ на ликвидния баланс .

Най-удобната форма за извършване на анализ на риска от небалансирана ликвидност е изграждането на матрица за финансиране.

Таблица №1. Матрица на финансирането
Общо за групата Групи пасиви Общо пасиви
Р1 P2 P3 P4
///// ///// ////// ////// /////////////////////
Групи активи A1 ///// /////
A2 ///// /////
A3 ///// //////
A4 ///// //////
Общо активи ///// /////////////////////

Елементът на матрицата за финансиране е сумата от съответната група активи, насочена към покриване на определена група пасиви. В заглавието на колоната сумите на пасивите, които трябва да бъдат финансирани, са подпечатани. В матрицата спешността (ликвидността) на активите и пасивите се увеличава отгоре надолу и съответно отляво надясно.

Алгоритъмът за попълване на елементите на матрицата е както следва. Активи с висока степен на ликвидност се изпращат, за да възстановят най-спешните задължения. Ако има превишение на ресурсите, то е изпратено за погасяване на по-спешни задължения, липсата на активи за изплащане на съответната група пасиви се компенсира от използването на група активи с по-малка степен на ликвидност.

По този начин в матрицата сумите могат да се поставят над и под основния диагонал. Ако активите са изпратени за погасяване на задълженията с по-дълъг падеж, сумите са разположени над основния диагонал. Това показва риск от небалансирана ликвидност, по-специално наличието на прекомерна ликвидност и неефективно използване на ресурсите, възможно неадекватни печалби.

Ако средствата с определен падеж се изплащат от активи с по-дълъг падеж преди падежа, сумите се намират под основния диагонал. Такива пропуски също показват риск от небалансирана ликвидност: късите пасиви се изплащат от по-малко ликвидните активи.

Ако сумите са разположени на основния диагонал, няма риск от небалансирана ликвидност, но има лихвен риск, свързан с промяната на разпространението. Сумите на основния диагонал представляват затворени ликвидни позиции. Сумите, които се намират над и под диагонала на матрицата, са ликвидни пропуски.

Наред с анализа на ликвидността на салдото е необходимо да се оценят действителните възможности на организацията да плаща краткосрочни задължения и в същото време да продължи непрекъснатите операции. Това означава, че се определя действителната стойност на текущите активи в баланса на предприятието, определя тяхната реална стойност. С други думи, например, колко длъжници, извън баланса, наистина ще се превърнат в пари в брой, ще има достатъчно оставащи запаси от ценност и материал, които да продължат да работят след изплащане на дълговете.

По този начин реалната оценка на ликвидността на дадено предприятие трябва да вземе предвид не само "спешността на активите", но и тяхната "продаваемост". За извършване на тази оценка е необходима балансовата стойност на текущите активи, дори ако е намалена с стойността на дългосрочните вземания, предплатени разходи и част от ДДС върху придобитите ценности. Трябва да оценим балансовите резерви на цените на възможната им продажба. Трябва да се има предвид, че част от акциите в баланса не могат да бъдат продадени изобщо поради липса на търсене, някои от тях могат да бъдат продадени на цени, които са много по-ниски от тяхната оценка, отчетена в баланса. Възможно е обаче да има ситуация, при която част от запасите могат да бъдат продадени на цени, превишаващи счетоводната им стойност.

етикети: Ликвидност на баланса , анализ на ликвидността
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 0
въплъщение