» Статьи » Инвестиционный анализ » Анализ инвестиционного проекта Начало » Статии » Инвестиционен анализ » Анализ на инвестиционния проект

Анализ на инвестиционната привлекателност на търговията на дребно

Основната точка за продажба на дребно е мястото на продажбите, следователно, когато се анализира инвестиционната атрактивност на търговците на дребно, е необходимо да се обърне голямо внимание на търговското място. Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е мястото. Тя не трябва да се отстранява от водещите точки за продажба. Удобен подход, достъп, място за паркиране, близост до спирки на обществения транспорт също ще повлияят на обема на продажбите.

Методологичният етап на оценка на инвестиционната атрактивност на предприятие за търговия на дребно е консолидирането на всички данни по групи показатели. Първоначално проучване на финансовото състояние на предприятието въз основа на финансови отчети, включително:

Анализ на структурата на баланса и имуществения статус на предприятието

Анализ и планиране на рентабилността

Анализ и планиране на финансовата устойчивост

Анализ и планиране на ликвидността и платежоспособността

Комплексен анализ на инвестиционната привлекателност на една търговска организация

Анализ на структурата на баланса и имуществения статус на предприятието

Анализът се прави въз основа на сравнителен аналитичен баланс, който включва както вертикален, така и хоризонтален анализ. Структурата на стойността на имота дава обща представа за финансовото състояние на предприятието, показва дела на всеки елемент в активите и съотношението на привлечените и собствените средства, които ги покриват в пасиви. Сравнявайки структурните промени в актива и пасива, може да се заключи, че чрез кои източници са получени главно нови средства и на кои активи се инвестират тези нови фондове.

Анализ и планиране на рентабилността

Рентабилността е относителен показател, който определя нивото на рентабилност. Показателите за рентабилност характеризират ефективността на организацията като цяло, както и рентабилността на различни дейности (промишлени, търговски, инвестиционни и др.).

Доходността на продажбите на продукти (Pn) показва общото състояние на организацията и се изчислява по формулата:

Pn = Pn / V × 100

Където, Пп - печалба от продажби; Б - приходи от продажби.

Доходността на разходите (R3) показва колко печалба се отчита за една рубла. цена:

Рз = Пн / С х 100

Къде, Mo - печалба преди данъчно облагане; С - пълната себестойност на продадените стоки.

Резултатът е процент. Това изчисление може да се направи за целия продукт, за всяка група стоки или за една конкретна стока.

Рентабилността на организацията на инвеститорите придава голямо значение. За да се получи по-точна информация за рентабилността, е необходимо да се изчислят следните показатели: възвръщаемост на собствения капитал; Възвръщаемост на основния капитал; Рентабилност на продажбите на продукти; Рентабилност на разходите; Възвръщаемост на основния капитал; Възвръщаемост на собствения капитал.

Възвръщаемостта на собствения капитал (Rsk) показва ефективността на използването на собствените си инвестирани средства и се изчислява като процент.

Рсс = П / СКср х 100

Където, П - нетната печалба, СКср - средният размер на собствения капитал.

Възвръщаемостта на дълготрайните активи (Rock) показва ефективността на използването на дълготрайните активи на предприятието. Резултатът се определя в проценти.

Rock = P / K х 100

Къде, К - основен капитал.

Възвръщаемостта на собствения капитал (SKo) показва колко дълго ще бъдат изплатени собствените Ви средства, инвестирани в капитала. Коефициентът се посочва в години и се изчислява по формулата:

SKo = SCcr / P х 100

Възвръщаемостта на основния капитал (Co) показва колко години инвестициите в капитала на организацията ще се изплатят.

Ko = Kcp / P х 100

Къде, Ksr - средната годишна сума на основния капитал.

Анализ и планиране на финансовата устойчивост

Финансовата устойчивост е способността на предприятието да се самоосигурява в дългосрочен план с необходимите средства за осъществяване на план за производство. При анализа на финансовата стабилност се взема предвид зависимостта на предприятието от заемния капитал.

Може да се има предвид стабилно финансово състояние, когато всички показатели са нормални. Критично е ситуацията, когато индикаторите са под нормата, а във функциониращия капитал преобладават привлечените средства. Неустойчива финансова позиция е, когато капиталът е равен на или малко по-висок от заемните средства.

Общопризнатите показатели за финансова устойчивост са:

Анализ и планиране на ликвидността и платежоспособността

Ликвидността е способността на предприятието да изпълнява своите краткосрочни (текущи) задължения от сегашните си (револвиращи) активи или възможността за ликвидация (погасяване) на дълга с наличните средства.

Съгласно счетоводните (финансовите) отчети е възможно да се изчисли способността на предприятието да покрива пасивите си за близкото бъдеще с наличните парични наличности (абсолютна ликвидност) и способността да осигурява текущите средства с краткосрочни задължения (коефициент на покритие). Когато бързите активи са равни или надвишават размера на текущите задължения, коефициентът на бърза ликвидност е равен или по-голям от 1, което е нормален показател.

Платежоспособността играе важна роля във финансовото състояние на предприятието и в неговата привлекателност за инвеститорите. Под платежоспособността на баланса се разбира възможността на организацията да се изплати с наличните парични средства и техните еквиваленти в края на отчетната година с просрочия, формирани в края на същата година.

Приема се за група активи към момента на преобразуването им в парични средства и пасиви - по условията на плащане на дългове (виж примера )

Име на индикатора Дял по нормативен дефиниция формула
Коефициент на автономност > 0.60 Собствени средства в общия капитал SK / K
Коефициент на финансова стабилност > 1.2 Делът на привлечения капитал в собствен капитал SC / PC
Коефициент на финансова зависимост <0.80 Зает капитал във връзка със собствения капитал ZK / SK
Къде, SK - собствен капитал; К е общият капитал; PC - привлечен капитал; ZK - взет назаем капитал.

Комплексен анализ на инвестиционната привлекателност на организацията

При анализа на показателите е необходимо да се вземе предвид динамиката на подобрение или влошаване на коефициентите в продължение на няколко години. Това ще помогне за по-последователна оценка на стабилността на държавата. За инвестиционни инвестиции е необходимо да се изучи конкурентната среда на предприятието и индикаторът на предприятията-конкуренти.

Икономическите показатели за инвеститора са основните, но всеобхватен анализ на инвестиционната привлекателност на компанията е важен и за пълния анализ и намаляването на риска. За тази цел се разглеждат следните аспекти: привлекателността на фирмените продукти, персонала, иновациите, финансовата, териториалната и социалната привлекателност, инвестиционния риск .

Оценката на привлекателността на продуктите на търговското предприятие е конкурентоспособността на стоките. Конкурентоспособността на стоките е способността на продуктите да бъдат привлекателни в сравнение с други продукти от подобен тип и цел поради по-доброто съответствие на техните характеристики с изискванията на този пазар и с оценките на потребителите.

Предлаганите от организацията стоки трябва да бъдат с подходящо качество, сертифицирани (ако се изисква сертифициране), да отговарят не само на руски, но и с международни стандарти, да са удобни, да отговарят на изискванията на съвременните възгледи за продуктите и т.н.

Всяка търговска организация трябва да извършва диверсификация на продукцията във времето, т.е. Организацията ще бъде привлекателна за инвеститора, ако:

  • Разширява обхвата на продуктите;
  • Може да се преориентира във времето в района на продажбите;
  • Управление на нови направления в продукти и продажба.

Наличието на редовни клиенти (постоянен пазар на продажбите) е надежден показател за висока конкурентоспособност.

Основният показател при оценката на привлекателността е цената. Естествено, цената на стоките трябва да бъде конкурентна не само на вътрешния пазар, но и на външния пазар. Необходимо е също така цените в региона да бъдат редовно наблюдавани за сходни стоки и за заместващи продукти. Общият индекс на привлекателността на продукта (Opp) за потребителя се изчислява по формулата:

Opn = Cn / Pr

Където, Cn - търсенето на продукти; И т.н. - оферта.

Атрактивността на персонала на предприятието е в бизнес качествата на мениджъра на компанията, в професионализма на служителите, в потенциала, желанието и желанието да се постигне общ положителен резултат за целия персонал на организацията.

Кп = (Кпр - Кув) / Чср

Къде, Кп - коефициент на привлекателност на персонала; Кпр - получените рамки; Kuv - отхвърлен; Чср - среден брой служители.

Предприятието трябва да е технически напреднало. Необходимо е да има инвестиция в производството, а диверсификацията трябва да се извършва своевременно. Тези фактори ще окажат влияние върху иновационната привлекателност (ПР).

IP = Fn / P

Където Fn е фондът за натрупване.

За да се увеличи клиентската база, ключовият фактор за търговец на дребно е местоположението. За клиенти в други региони тя трябва да се намира близо до главните магистрали. За териториална привлекателност е важно мястото на продажба да бъде в центъра на града и да не се изнася от водещите точки на продажба (магазини, пазари, хипермаркети и др.). Удобното място за паркиране както за купувачите, така и за доставката на товари, ще се отрази положително на териториалната привлекателност.

Финансовата позиция е най-важният фактор за вземането на положително инвестиционно решение. Той се основава на анализ на документацията, финансовите резултати и заключенията от анализа. Обобщаващият коефициент на финансова привлекателност ще бъде рентабилността на активите.

Изчисляването на максималната печалба от инвестицията се извършва от всеки инвеститор. Но не можете да пренебрегвате възможните рискове. Всички критерии за инвестиционна привлекателност са не само планираният показател, чието излишък показва привлекателността на магазина за търговия на дребно по този критерий, но и степента на риска. Ако индикаторът се доближи до нормалния праг на риска, инвеститорът може да откаже да допринесе за търговеца на дребно. Действителният показател за привлекателността на персонала не трябва да бъде отрицателен или равен на нула. Финансовата привлекателност на планирания показател трябва да бъде повече от 0,15. Необходимо е всички служители да бъдат 100% социално защитени.

При анализиране на инвестиционната привлекателност предприятията за търговия на дребно обръщат специално внимание на конкурентоспособността на организацията, която може да зависи не само от нивото на цените, но и от качеството на услугата. На продавачите на дребно продавачите продават директно с клиентите си, така че всеки продавач трябва да бъде квалифициран и подготвен да работи с купувача.

Изучавайки работата на търговското предприятие, инвеститорът трябва да обърне внимание на два аспекта - вътрешен и външен.

Що се отнася до вътрешния аспект, е необходимо да се изучи системата на трудовото възнаграждение, бонусите, допълнителните стимули, възможността за кариерно развитие, взаимоотношенията в екипа за работниците на организацията, т.е. Тези фактори, които пряко засягат удовлетворението на работното място.

Външният аспект означава формата на търговската организация през очите на купувача. За да направите това, трябва да присъствате по време на процеса на продажба и да анализирате удовлетворението на клиента от услугата. Най-ефективният при анализирането на услугата ще бъде посещаването на магазините като таен купувач.

Важно е купувачът да провери стоките, монтажа или извадката. Изчислението на пластмасовите карти също се отнася до съвременните методи на продажба. Всяко подобрение в обслужването и продажбите ще увеличи привлекателността на магазина за купувачите и вследствие на това за инвеститорите.

етикети: Инвестиции , рентабилност , търговия на дребно , анализ на инвестициите
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 0
въплъщение