» Статьи » Инвестиционный анализ » Анализ инвестиционного проекта Начало » Статии » Инвестиционен анализ » Анализ на инвестиционния проект

Оценка на стойността на предприятието

Стойността на предприятието трябва да се разбира като сложен показател, който определя ефективността на текущите, финансовите, инвестиционните и други дейности, като определя размера на паричните потоци, генерирани от предприятието в прогнозирания и удължения период, като се вземат предвид всички негови активи и по-малко пасиви.

Ще изчислим стойността на предприятието, като използваме следните показатели:

  1. Икономическа добавена стойност - EVA ( Economic Value Added ), този показател ви позволява да вземете предвид при изчисленията стойността на WACC , преоценката на активите и да извършите изчисления за всеки период от дейността на дружеството въз основа на счетоводни (финансови) отчети;
  2. SVA (Value Added Value), индикатор, който позволява да се определи промяната в стойността на едно предприятие, дължащо се на инвестиции през същата година, когато те са били приложени и които се оценяват по пазарна стойност;
  3. DFCF (Free Cash Flow) ви позволява да определяте паричния поток, без да вземате под внимание лихвените плащания по кредита и промените в дълга, когато оценявате ефективността на инвестициите от собствен капитал и привлечен капитал и да оцените въздействието на амортизацията.
При оценката на стойността на дадено предприятие бяха приети редица предположения и условия:
При изчисленията се приема, че процентът на промяната на факторите през първите три прогнозни периода е равен на: приходи от продажби 15%, разходи за продажби 10%, търговски и административни разходи 5%, ръст на оборотния капитал и инвестиран капитал 9%. В четвъртия прогнозен период скоростта на промяна на факторите ще бъде равна на 12%.
Среднопретеглената цена на капитала (WACC) е постоянна и е 8%. През четвъртия прогнозен период размерът на вложения капитал е намален до 113.6 хил. Рубли.
Стойностите на факторите в удължения период се приемат като равни на техните стойности в четвъртия прогнозен период.
Таблица 1. Изчисляване на паричните потоци и стойността на предприятието по метода на DFCF
Име на индикатора формула Прогнозният период на анализа на паричните потоци, хил. Рубли.
1 2 3 4
Приходи, N 500,0 575,0 661,3 740,6
Цена на цената, S 100,0 110,0 121,0 135,5
Търговски и административни разходи, К 50.0 52.5 55.1 61.7
EBIT NSK 350,0 412,5 485,1 543,3
NOPLAT EBIT - (1-т) * EBIT 280,0 330,0 388,1 434,7
Инвестиционен капитал, IC 133,0 145,0 158,0 113,6
Промяна в инвестирания капитал, ΔIC 0.0 12.0 13.0 -44.4
Общ паричен поток, CF NOPLAT - ΔIC 280,0 318,0 375,1 479,1
Отстъпка фактор, R, с WACC - 8% 1 / (1 + WACC) n 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350
Настояща стойност на паричния поток, PVCF CF * R 259,3 272,7 297,7 352,1
Настояща стойност на амортизирана стойност, OS NOPLAT * WACC / R 3993.7
Разходи за предприятието 5175.5

Таблица 2. Изчисляване на паричните потоци и стойността на предприятието въз основа на индикатора SVA
Име на индикатора формула Прогнозният период на анализа на паричните потоци, хил. Рубли.
1 2 3 4
Приходи, N 500,0 575,0 661,3 740,6
Цена на цената, S 100,0 110,0 121,0 135,5
Търговски и административни разходи, К 50.0 52.5 55.1 61.7
EBIT NSK 350,0 412,5 485,1 543,3
NOPLAT EBIT - (1-т) * EBIT 280,0 330,0 388,1 434,7
Инвестиционен капитал, IC 133,0 145,0 158,0 113,6
Промяна в инвестирания капитал, ΔIC 0.0 12.0 13.0 -44.4
Промяна в NOPLAT, ΔNOPLAT 0.0 50.0 58.1 46.6
Отстъпка фактор, R, с WACC - 8% 1 / (1 + WACC) n 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350
Настояща стойност на промяната на инвестирания капитал DIC * R 0.0 10.3 10.4 32.6
Капитализиране на промените в неразпределената печалба DNOPLAT / WACC 0.0 625,0 726,3 582,1
Настояща стойност на капитализацията DNOPLAT / WACC * 1 / (1 + WACC) n-1 0.0 578,7 622,6 462,1
SVA резултат 568,4 612,3 494,8
Стойността на инвестирания капитал към момента на оценката 3500.0
Разходи за предприятието 5175.5

Таблица 3. Изчисляване на паричните потоци и стойността на предприятието въз основа на EVA
Име на индикатора формула Прогнозният период на анализа на паричните потоци, хил. Рубли.
1 2 3 4 Удължен период
Приходи, N 500,0 575,0 661,3 740,6 740,6
Цена на цената, S 100,0 110,0 121,0 135,5 135,5
Търговски и административни разходи, К 50.0 52.5 55.1 61.7 61.7
EBIT NSK 350,0 412,5 485,1 543,3 543,3
NOPLAT EBIT - (1-т) * EBIT 280,0 330,0 388,1 434,7 434,7
Инвестиционен капитал, IC 133,0 145,0 158,0 113,6 113,6
Разходи за привличане на капитал, P WACC * IC 10.6 11.6 12.6 9.1 9.1
Икономическа печалба, EVA NOPLAT-P 269,4 318,4 375,5 425,6 425,6
Отстъпка фактор, R, с WACC - 8% 1 / (1 + WACC) n 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.7350
Очаквани разходи EVA * R 249,4 273,0 298,1 312,8
Получените продължителни разходи EVA / WACC * R 3910.2
Разходи за предприятието 5176.5

Оценка на стойността на предприятието по EVA, DFCF, SVA модели в Excel

Получените резултати свидетелстват, че цената на предприятието, изчислена на три индикатора, съвпада, но размерите на паричните потоци по анализираните периоди се различават съществено. Това означава, че прогнозните финансови отчети и техните показатели ще зависят от показателя, приет за изчислението.

Сумата на паричните потоци, базирана на ФГВБ за всеки от четирите прогнозни периода, е:

  • 1 период - 259.3 хил. Рубли;
  • 2 период - 272.7 хил. Рубли;
  • 3 период - 297.7 хил. Рубли;
  • 4 период - 352,1 хил. Рубли.

Паричните потоци, изчислени въз основа на индикатора SVA за прогнозните периоди, са: 0,0; 568.4; 612.3; 494.8 хил. Рубли.

Получените парични потоци с помощта на индикатора EVA са: 249,4; 273.0; 298,1 и 312,8 хил. Рубли.

Резултатите, получени въз основа на индикатора SVA, не могат да бъдат взети като основа, тъй като в първия период липсва паричен поток. В този случай се наблюдава изпреварващо нарастване на приходите спрямо разходите. В следващите периоди този паричен поток се прибавя към потоците от други периоди и резултатите за периодите се надценяват. Резултатите за възможностите за изчисление, основани на индикаторите DFCF и EVA, са сходни в резултатите от първия и четвъртия период и съвпадат във втория и третия период. Изчисляването на разходите и промяната им може да бъде основата за сравняване на резултатите от дейността на различните подразделения на предприятието и за разработване на мерки за стимулиране на работата на мениджърите по отношение на увеличаването на стойността на предприятието.

Литература:
  1. Грязнова АГ, Федотов М.А., Ескиндаров М.А., Tazikhina TV, Иванов EN, Shcherbakova ON Оценка на разходите на предприятието (бизнес). M .: INTERREKLAMA, 2003.
  2. Копланд Т., Колер Т., Мърин Й. Разходи за фирми: оценка и управление: Транс. С англичаните. М.: ZAO Olimp-business, 1999.
етикети: Eva , DFCF , WACC , Cash Flow , бизнес оценка , SVA
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 0
въплъщение