» Статьи » Инвестиционный анализ » Анализ денежного потока Начало » Статии » Инвестиционен анализ » Анализ на паричните потоци

Методи за анализ на паричните потоци на предприятието

Паричните средства са най-ликвидната част от текущите активи на дружеството. Паричните средства включват средства в каса, по сетълмент, текущи и други сметки на предприятието.

Анализът на управлението на паричните средства и паричните средства включва изчисляване на времето за движение на средства (финансов цикъл), анализ на паричния поток, прогнозиране, определяне на оптималното ниво на пари в брой, бюджетиране на пари и т.н.

За да се осигури ефикасно и целенасочено управление на паричните потоци, те изискват определена класификация.

Фигура 1. Класификация на паричните потоци на дружеството

Классификация денежных потоков предприятия

Да разгледаме основните задачи на анализа на паричните потоци :

 • Всекидневен контрол върху сигурността на паричните средства и ценните книжа в касата;
 • Контрол върху целевото използване на средствата;
 • Контрол върху правилните и своевременни плащания с бюджета, доставчиците и персонала;
 • Контрол върху спазването на формите на уреждане, установени в договори с купувачи и доставчици;
 • Навременното съгласуване на сетълмента с длъжниците и кредиторите за изключване на просрочени дългове;
 • Анализ на състоянието на абсолютната ликвидност на предприятието;
 • Спазване на условията за плащане на дължимите сметки;
 • Улесняване на компетентното управление на паричните потоци на дружеството.

Информационната база за анализ на връзката между печалбата, оборотния капитал и паричните потоци е балансът на дружеството и отчетът за паричните потоци (при отчитане до 2011 г. това е формуляр 4).

Отчетът за паричните потоци е документ, отразяващ получаването, разходите и нетните промени в паричните средства по време на текущата икономическа дейност, както и инвестиционни и финансови дейности за определен период от време. Тези промени са отразени по такъв начин, че те ни позволяват да установим връзката между паричните салда в началото и края на отчетния период.

Отчетът за паричните потоци е отчет за промените във финансовото състояние, изготвен въз основа на метода на паричните потоци.

Съществуват два метода за извършване на анализ на паричните потоци : преки и косвени.

 1. Директният метод предполага изчисляването на енорията (постъпления от продажбата на продукти, строителни работи и услуги, получени аванси и т.н.) и разходи (плащане на сметки на продавачите, връщане на краткосрочни заеми и получени заеми и т.н.) на парични средства, т.е. Информационната база за анализ на паричните потоци е приход;
 2. Косвеният метод се основава на идентифицирането и отчитането на транзакции с парични потоци и последващата корекция на нетния доход, т.е. Първоначалният елемент е печалбата.

Директен метод за анализ на паричните потоци

Този метод на изчисление се основава на отразяването на резултатите от операциите (оборот) върху паричните сметки за периода. В този случай операциите са групирани в три дейности:

 • Текуща (оперативна) дейност - получаване на приходи от продажби, аванси, плащане на сметки на търговци, получаване на краткосрочни заеми и заеми, изплащане на заплати, плащания с бюджета, изплатени / получени лихви по заеми и заеми;
 • Инвестиционна дейност - движение на средства, свързани с придобиването или продажбата на дълготрайни активи и нематериални активи;
 • Финансова дейност - получаване на дългосрочни заеми и кредити, дългосрочни и краткосрочни финансови инвестиции, погасяване на дългове по получени по-рано заеми, изплащане на дивиденти.

Изчисляването на паричния поток по пряк метод дава възможност да се оцени платежоспособността на предприятието, както и да се извърши оперативен контрол върху притока и изтичането на пари в брой.

Таблица 1. Директен метод за анализ на паричните потоци

Позиция № индикатор Период на отчитане сходен
Период
Миналата година
1. Текущи дейности
1.1. Получени:
Продължава продажбите
Разни приходи
ОБЩО:
1.2. изпратен:
Да плащат за материали, стоки и др.
За изплащане на заплатите
За изплащане на дивиденти
За плащане на данъци и такси
Намаления на UST
Да издава отговорни суми
За разноски
ОБЩО:
Общо: входящ (+) / изходящ (-) паричен поток по текущи операции
2. Инвестиционна дейност
2.1. Получени:
Постъпления от продажба на дълготрайни активи
дивиденти
ОБЩО:
2.2. изпратен:
За придобиване на дълготрайни активи
За закупуване на ценни книжа
ОБЩО:
Общо: приток (+) / изтичане (-) на парични средства по инвестиционна дейност
3. Финансова дейност
3.1. Получени:
Получени заеми и заеми
ОБЩО:
3.2. изпратен:
Възстановяване на получените заеми по-рано
ОБЩО:
Общо: приток (+) / изходящ (-) паричен поток от финансови дейности
Обща промяна в паричните средства за анализирания период

Непряк метод за анализ на паричните потоци

Непряк метод за анализ на движението на пари ви позволява да изчислявате данните, характеризиращи нетния паричен поток през отчетния период и да установите връзката между получената печалба и промяната в паричното салдо. Този метод се основава на преизчисляването на финансовия резултат, получен чрез определени корекции в размера на нетната печалба. При използването на косвения метод следва да се припомни, че нетните парични потоци от инвестиционни и финансови дейности се изчисляват само по пряк метод.

Причините за разликата между сумата на нетните парични средства и размера на получения финансов резултат се определят основно от факта, че финансовият резултат се формира в съответствие с принципа на начисляване, докато резултатът от промяната в паричните средства се определя чрез паричния метод.

Освен това формирането на индивидуални приходи и разходи, които оказват влияние върху размера на печалбата, не влияе върху входящите потоци или паричните потоци. Например, начисляването на амортизация влияе върху формирането на печалби, но не води до изтичане на пари в брой. Погасяването на вземанията през отчетния период не влияе върху финансовия резултат, а привлича парични потоци и т.н.

С косвения метод се извършват редица корекции, които обикновено могат да се комбинират в три групи.

1. Корекции, свързани с несъответствията във времето на отразяване на приходите и разходите в счетоводството с входящ и изходящ паричен поток по тези сделки.

2. Корекции, свързани с икономически транзакции, които не влияят пряко върху изчисляването на нетната печалба, но причиняват парични потоци.

3. Корекции, свързани с транзакции, които имат пряко въздействие върху изчисляването на печалбата, но не създават парични потоци.

Таблица 2. Анализ на паричните потоци (косвен метод)

индикатори Сума, хиляди рубли.
Текущи дейности
Нетни приходи
Начислена амортизация
Резултат от продажба на дълготрайни активи
Приходи от участие в други организации
Промяна в производствените запаси (плюс ДДС върху закупените ценности)
Промяна в размера на текущата работа
Промяна в предплатените разходи
Промяна в обема на готовите продукти
Промяна на вземанията
Промяна в дължимите сметки
Краткосрочни инвестиции
Промени в отложения доход
Общо парични средства от оперативни дейности
Инвестиционна дейност
постъпления
плащания
Общо парични средства от инвестиционни дейности
Финансова дейност
вливане
Кредити и заеми
изтичане
Изплащане на кредита
Общо парични средства от финансови дейности
Промени в брой

Отправната точка при изготвянето на отчета за паричните потоци по косвен метод е нетната печалба (загуба), представена в отчета за финансовите резултати. След това се правят корекции на тези суми (добавени или извадени от нетната печалба), които не са пряко свързани с паричния поток. Има едно просто правило, което ви позволява да определите кой знак да бъде поставен в отчета, в зависимост от вида на сметката (Таблица 3).

Таблица 3. Правилото за поставяне на знак в отчета, в зависимост от вида на сметката

Тип профил Изчисляване на оборота за периода Намаляване на оборота за периода
активен - +
пасивен + -

Докладът, изготвен по косвен метод, показва защо нетната печалба (загуба), получена от дружеството за отчетния период, и резултатът от паричните потоци за същия период се различават.

Пример за анализ на паричните потоци чрез косвен метод

За пример изчисляваме въз основа на данните по-долу паричните потоци на дружеството чрез косвен метод.

Таблица 4. Първоначални данни за баланса на организацията, хил. Рубли.

предимство В края на годината Пасивното В края на годината
основен доклад основен доклад
Дълготрайни активи 2600 2000 Основен капитал 1500 2010
Суровини и материали 1130 1910 Задържани приходи 2450 2775
Готови продукти 330 540 Краткосрочни заеми 650 530
Приемаеми сметки 990 1300 Платими сметки 520 670
Парични активи 70 235
Баланс 5120 5985 Баланс 5120 5985

Допълнителни използвани данни: амортизация на дълготрайни активи - 450 хил. Рубли; Постъпления от продажбата на дълготрайни активи - 300 хил. Рубли; Отчетна стойност на продадените дълготрайни активи - 150 хил. Рубли. Промяната в неразпределената печалба в баланса се дължи на нетната печалба за 2013 г.

Таблица 5. Изготвяне на отчет за паричните потоци по индиректен метод, хил. Рубли.

индикатор Парични постъпления Парични разходи
Паричен баланс в началото на годината 70
Сума на нетната печалба 325
Размер на амортизацията 450
Увеличаване на остатъците от суровини 780
Увеличаване на остатъците от крайни продукти 210
Увеличение на вземанията 310
Увеличение на дължимите сметки 150
Намаляване на краткосрочните заеми 120
Общо за текущи дейности 925 1420
Нетен паричен поток от текущи дейности -495
Инвестиционна дейност 150
Финансова дейност 510
Нетен паричен поток на предприятието 165
Касов баланс в края на годината 235

По този начин по-малкият нетен паричен поток на дружеството в сравнение с нетната печалба за отчетната година показва, че значителна част от нетната печалба се изразходва при капитализацията на текущите активи. Това трябва да осигури увеличение на нетните парични потоци от текущи дейности през следващия период.

Ефективността на управлението на касата на предприятието се определя от следните основни разпоредби:

1. Паричните потоци служат за осъществяването на оперативната дейност на компанията в почти всички аспекти. Ефективно организираните парични потоци на компанията са най-важният симптом на нейното "финансово здраве", което е предпоставка за постигане на високи показатели за рентабилност на компанията.

2. Ефективното управление на паричните потоци осигурява финансовото равновесие на предприятието в процеса на стратегическото му развитие. Скоростта на това развитие, финансовата стабилност на предприятието, до голяма степен се определя от степента, в която различните видове парични потоци се синхронизират помежду си по отношение на обема и времето. Високото ниво на такава синхронизация осигурява значително ускоряване на изпълнението на стратегическите цели на компанията за развитие.

3. Рационалното формиране на паричните потоци допринася за увеличаване на ритъма на изпълнение на оперативния процес на компанията. Всеки неуспех при извършването на плащания оказва неблагоприятно влияние върху формирането на производствени запаси от суровини и материали, равнището на производителността на труда, обема на продажбите и др.

4. Ефективното управление на паричните потоци намалява нуждата на дружеството от заем. Чрез активното управление на паричните потоци е възможно да се осигури по-рационално и икономично използване на собствените финансови ресурси, генерирани от вътрешни източници, за да се намали зависимостта на лихвите по развитието на компанията от привлечените заеми. Този аспект на управлението на паричните потоци става особено актуален за предприятията, които са в ранните етапи от техния жизнен цикъл, чийто достъп до външни източници на финансиране е доста ограничен.

5. Управлението на паричните средства е важен фактор, който гарантира висок процент на оборот на капитала на компанията. Това се улеснява от намаляването на продължителността на производствения и финансовия цикъл, постигнато в процеса на управление на паричните потоци, както и от намаляване на капиталовите изисквания, които подпомагат стопанската дейност на предприятието. Ускорявайки чрез ефективното управление на паричните потоци оборота на капитала, предприятието осигурява увеличение на размера на печалбата, генерирана във времето.

6. Ефективното управление на паричните потоци осигурява намаляване на риска от неплатежоспособност на предприятието. Дори в предприятия, които успешно извършват икономическа дейност и генерират достатъчна печалба, несъстоятелността може да възникне вследствие на дисбаланса на различните видове парични потоци във времето. Синхронизирането на постъпленията и плащанията на средства, постигнати в процеса на управление на паричните потоци на предприятието, позволява да се премахне този фактор за възникването на неговата несъстоятелност.

7. Активните методи за управление на паричните потоци позволяват на дружеството да получава допълнителен марж, генериран директно от своите парични активи. Това е преди всичко за ефективното използване на временно свободни парични салда като част от текущите активи, както и натрупаните инвестиционни ресурси.

етикети: Паричен поток , пример , паричен поток , косвен метод , директен метод
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 1
въплъщение
1
Много добра информационна услуга, тя е много подходяща за мен.
въплъщение