» Статьи » Операционный анализ » Теория Начало » Статии » Оперативен анализ » Теория

Операционен анализ на предприятието

Оперативният анализ се използва за идентифициране на зависимостта на финансовите резултати на предприятието от разходите и обема на продажбите.

Оперативен анализ на предприятието:
Анализ на резултатите на предприятието въз основа на съотношението на производството, печалбата и разходите, което позволява да се определи връзката между разходите и приходите за различните обеми на производство. Неговата задача е да намери най-полезната комбинация от променливи и фиксирани разходи, цена и обем на продажбите. Този вид анализ се счита за едно от най- ефективните средства за планиране и прогнозиране на дейността на предприятието.

Основните категории оперативни анализи са:

Маргинални приходи

Равновесна точка или праг на рентабилност

Състояние на финансовата сила

Производствен лост (оперативен лост)

Оперативният анализ е инструмент за определяне на най-изгодната връзка между променливите и постоянните разходи, цената и обема на производството на стоки (строителство или услуги). И ключовата роля при избора на стратегия за поведението на компанията принадлежи на индикатора на маргиналните приходи.

Маргинални приходи

Индикатор, характеризиращ маргиналните приходи на компанията, е коефициентът на брутния марж (KVM).

Брутният марж е сумата за покриване на фиксираните разходи и генериране на печалба, т.е. Разликата между приходите и променливите разходи. Той включва фиксирани разходи и печалби. Колкото по-голям е брутният марж, толкова по-голяма е вероятността да се покрият фиксираните разходи и печалбите от производствени дейности.

Съотношението на брутния марж се определя по следната формула:

Kvm = Брутни печалби / Приходи от продажби * 100%

За да се изследва динамиката на пределните приходи, изчислете промяната в брутните продажби (Kivp), това съотношение характеризира промяната в брутните продажби на текущия период спрямо обема на брутните продажби за предходния период.

Kivp = (Приходи за текущата година - Приходи за предходната година) / Приходи за последната година * 100%

Следващият показател, използван при маржин анализ, е коефициентът на нетната печалба (рентабилност на продажбите) (Cpp).

Cpp = Нетен доход / Приходи от продажби * 100%

Това съотношение показва колко ефективно е работил целият мениджърски екип, включително мениджъри в производството, маркетинг, финансови мениджъри и т.н.

Спомагателните коефициенти се изчисляват по подобен начин:

Коефициент на производствена себестойност на продажбите = Разходи за продажби / Приходи от продажби * 100%

Коефициент на общите и административните разходи = Сума на общите и административните разходи / Приходи от продажби * 100%

Тези показатели предоставят възможност да се направят редица изводи за причините за намаляването (растежа) на рентабилността на предприятието.

Точка на равновесие

Точката на равновесие ( праг на доходност ) е такъв приход (или количество продукти), който осигурява пълно покритие на всички променливи и условно фиксирани разходи с нулева печалба. Всяка промяна в приходите на този етап води до възникване на печалба или загуба.

Прагът на рентабилност може да бъде определен като графичен (фигура 1) и аналитично.

В графичния метод се установява изходната точка (прага на рентабилност), както следва:

1) намираме на оста y стойността на фиксираните разходи и начертаем линията на фиксираните разходи в диаграмата, за която ние правим права линия, успоредна на оста x;

2) изберете която и да е точка на оста X, т.е. Всяка сума на продажбите изчисляваме за този обем сумата на общите разходи (постоянни и променливи). Изграждаме линия в графиката, съответстваща на тази стойност;

3) ние отново избираме всяка сума на обема на продажбите по оста X и за нея ние откриваме размера на продажбите.

Изграждаме линия, съответстваща на тази стойност. Точката на равновесие в графиката е точката на пресичане на правата линии, изградена от стойността на общите разходи и брутните приходи (фигура 1). В равновесната точка получените от предприятието приходи са равни на общите им разходи, а печалбата е нула. Размерът на печалбата или загубата е сенчест. Ако предприятието продава продукти, по-ниски от праговия обем на продажбите, то то претърпява загуби, ако има повече - това води до печалба.

Фигура 1. Графично дефиниране на равновесна точка (праг на рентабилност)

графическое определение точки безубыточности (порога рентабельности)

Размерът на печалбата или загубата е сенчест. В равновесната точка получените приходи са равни на общите разходи на предприятието, а печалбата е нула. Приходите в равновесната точка се наричат ​​прагови приходи. Обемът на продажбите в точка на равновесие, съответно, се нарича праг на обема на продукцията (продажбите).

Аналитичният метод за изчисляване на продажбите на неравномерно разпределение е по-удобен от графичния, тъй като не е нужно да изготвяте графики всеки път, което е доста трудно. Достатъчно е да се извлекат редица формули и да се използват за изчисляване на прага на рентабилност .

Можете да изчислите прага на рентабилност за цялото предприятие, както и за определени видове продукти или услуги. Предприятието започва да реализира печалба, когато действителният приход надхвърля прага. Колкото по-голям е този излишък, толкова по-голяма е финансовата мощ на предприятието и толкова по-голяма е сумата на печалбата.

Състояние на финансовата сила

Марж на безопасност (марж на безопасност) - Превишаване на действителните постъпления от продажби над прага на рентабилност. Това е разликата между действителния обем на продукцията (продажбите) и праговия обем на продажбите. Процентът на маржа на финансовата сила спрямо действителния обем често се изчислява.

Изчисляване на финансовата мощ в парично изражение:

Финансова стабилност = Постъпления от предприятието - Прагът на рентабилност в парично изражение

Или в относителни термини:

Състояние на финансовата сила = (Приходи на предприятието - Праг на рентабилност) / Приходи * 100%

Оперативен лост

Един от показателите, използвани в оперативния анализ и характеризиращ нестабилността на печалбите, е оперативният ливъридж. Традиционно силата на въздействието на оперативния ливъридж (показва колко пъти печалбата ще се промени, когато приходите от продажби се променят с един процент и се дефинират като съотношение на брутния марж към печалбата).

Колкото по-голям е делът на фиксираните разходи в размера на транзакционните разходи, толкова по-голяма е силата на този лост.

PS При извършване на оперативния анализ не е достатъчно просто да се изчислят коефициентите, е необходимо да се направят правилните изводи въз основа на изчисления:

  • Да се ​​разработят възможни сценарии за развитието на предприятието и да се изчислят резултатите, на които те могат да доведат;
  • Да се ​​намерят най-благоприятните отношения между променливите и постоянните разходи, цената на продуктите и обемът на производството;
  • Определете какви области на дейност (производството на какви видове продукти) трябва да се разширят и какво да изключите.

ППС Резултатите от оперативния анализ, за ​​разлика от резултатите от други видове финансови анализи на дейността на дружеството, обикновено са търговска тайна на предприятието.

етикети: Производствен лост , равновесна точка , оперативен анализ , ливъридж , маргинални приходи
Версия для печати
Свързани материали:
Коментари 0
въплъщение